dinsdag, 22 mei 2018 13:25

Privacy Beleid

Uw Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij , als uw behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • •  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
    •  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeuten hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben beide een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
•  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.
•  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn:

  • •  Naam, adres, woonplaats en geboortedatum
    •  Datum van de behandeling
    •  Een korte omschrijving van de behandeling, bv behandeling voetreflextherapie.
    •  De kosten van het consult